پیشگام در طراحی

نخستین و قدرتمندترین نرم افزار سازمانی مدیریت دفاتر حقوقی در کشور

مدیریت آسان

دسترسی آسان و سریع به اسناد در هر زمان و مکان

مدیریت راهبردی دفاتر حقوقی

دسترسی به گزارشات مدیریتی برای مدیریت حرفه ای عملکردها

جستجوی بسیار سریع

روش های قدیمی در جستجو برابر است با سردرگمی در حجم انبوهی از اسناد

نسخه همراه

دسترسی به اطلاعات پرونده ها و اسناد بر روی تلفن همراه و تبلت

سامانه جامع قوانین و مقررات

مشتمل بر

 • قوانين و مقررات از ابتداي قانون گذاري(سال 1285 هـ.ش)؛
 • متن ساختاربندي شده قوانين ومقررات تحت عنوان «درختواره قانون»؛
 • تعيين وضعيت‌هاي قانون يا مقرره ،از حيث اعتبار ،اصلاح ،لغو ،موقت يا آزمايشی بودن و ... ؛
 • نمايش قوانين و مقررات مستند، مرتبط ، اثرگذار (فرعي) و اثر پذير (اصلي) ؛
 • دسته بندي موضوعي قوانين و مقررات بر اساس كدهاي موضوعي؛
 • اطلاعات پايه شامل مرجع تصويب ، تاريخ تصويب ،تاريخ و شماره ابلاغ، تاريخ و شماره انتشار، تاريخ اجرا و دستگاه‌هاي مجري، نوع قانون و يا مقرره ... ؛
 • كليد واژه‌هاي مرتبط با يك قانون؛

امكانات

 • قابليت جستجوي قوانين ومقررات براساس كلمه ، تاريخ تصويب ، نوع ، موضوع و ... به طور جداگانه يا تركيبي؛
 • فهرست هاي متنوع از قوانين ومقررات (فهرست موضوعي ، فهرست تاريخي، فهرست منسوخ و ...)؛
 • نمايش متن قانون با تفكيك مشخص قلم‌ها در بخشهايي چون ماده وتبصره وهمچنين دسترسي به نماي تمام صفحه قانون؛
 • امكان صدور نسخه Word وPDF از فهرست‌ها؛
 • چاپ متن قانون با قلم هاي متنوع فارسي؛
 • بخش قوانين كاربرديقابل ويرايش توسط كاربر ؛
 • امكان باز نمودن چند قانون و چند فهرست جستجو به صورت همزمان(محيط چند سندي) ، به منظور مقايسه استفاده از نوار ابزارهاي متنوع براي دسترسي سريع و آسان به امكانات برنامه. (نوار ابزار استاندارد، جستجو، درختواره، موضوع)؛
 • ارائه فهرست مواد و تبصره‌ها حاصل جستجو بر حسب كلمه؛
 • امكان تغيير قلم‌هاي نمايشي قانون؛
 • امكان اضافه نمودن پانوشت كاربر براي يك قانون يا بخشي ازآن و قابليت جستجو در پانوشتهاي كاربر؛
 • امكان ايجادسبدقانون ، سبدبخشي از قانون؛
 • در دسترس بودن قوانيني كه اخيراً مورد استفاده قرار گرفته است؛
 • امكان رنگي نمودن قسمتي از متن و يا فهرست تحت عنوان سبد رنگي شده‌ها؛
 • بخش قوانين كاربردي (با قابليت ويرايش براي كاربر)؛
 • راهنمايي كوتاه وكلي در پنجره هاي محيط برنامه؛
 • استفاده از كليدهاي ميانبر براي امكانات برنامه؛
 • دسترسي به آخرين قوانين ومقررات مورد استفاده؛
 • امكان انتخاب چندين بخش از درختواره قانون به منظور انجام عمليات زير:
  • * كپي كردن متن بخشهاي انتخابي در حافظه؛
  • * چاپ نمودن بخشهاي انتخابي؛
  • * اضافه كردن بخشهاي انتخاب شده در سبد بخش؛
 • امكان جستجو در درختواره و متن قانون جاري؛