• سامانه مديريت و آرشيو اسناد بامداد
 • معرفي و اهداف

  امکانات و قابليتها

   

   

   

   

   

  معرفي و اهداف

  کليه سازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي که داراي محتواي الکترونيکي و کاغذي مختلف در قالب پروژه ها و فعاليت هاي خود هستند، مي توانند به منظور ساماندهي و الکترونيکي نمودن اسناد، مدارک، پرونده ها و فايل هاي گوناگون خود بر اساس ساختار سازماني و ساسله مراتب دسترسي به اطلاعات از سامانه فوق استفاده نمايند.

  موارد کاربرد
  - دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
  - سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي برگزار کننده همايش
  - مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده ها

   

   

  • ثبت و اسکن انواع اسناد ديجيتال و کاغذي

  • به اشتراک گذاري و گردش اسناد بين پرسنل بر اساس سطوح دسترسي و محرمانگي

  • مطابقت کامل ساختار بايگاني فيزيکي و الکترونيکي به منظور سهولت دسترسي

  • جستجو و گزارش گيري بر اساس پارامترهاي و کلمات کليدي موضوعي اسناد

  • امکان محدود نمودن فرمت فايلهاي قابل ثبت پرسنل و کاربران

   

   

   

   

  قابليتها و امکانات

  • ساختار بسيار ساده و قابل فهم براي همه کارکنان سازمان
  • داراي ساختار سلسله مراتبي بصورت بايگاني > قفسه > پرونده > سند
  • امکان تعريف و مديريت بايگاني هاي متعدد، قفسه ها، پرونده ها و اسناد
  • طبقه بندي اسناد در قالب هاي مختلف و بدن محدوديت نوع با امکان فيلترگذاري
  • اامکان کار با انواع سند به صورت فايلهاي ديجيتال و اسکن اسناد کاغذي
  • جستجو هاي مختلف و طبقه بندي شده روي اسناد
  • تعريف محدوده عمر يک نگارش خاص از سند و همچنين محدوده عمر براي يک پرونده
  • قابليت به اشتراک گذاشتن اسناد مختلف براي کاربران مختلف يا واحدهاي سازماني
  • تعريف سطوح امنيتي براي اسناد و همچنين اشتراکات سند
  • امکان تعريف و مديريت واحدها، گروه هاي کاري و پست هاي سازماني مختلف سازمان
  • امکان پيگيري هر گونه تغيير در سامانه بوسيله Log(ثبت وقايع سامانه) کليه عمليات
  • مديريت اطلاعات پايه (کلمات کليدي اسناد، پسوندهاي اسناد، موضوعات پرونده ها)
  • امکان گزارشگيري هاي مختلف براي مدير سامانه و ساير کاربران
  • داراي سامانه پيام نگار جهت تبادل پيام هاي داخلي بين کاربران مختلف سامانه
  • طراحي شي گرا و چند لايه اي، مبتني بروب و تکنولوژي Ajaو زبان #C