• ثبت دامين (Domain Registration)
 • Domain Registration

  دامنه آدرس شما در اينترنت است. داشتن يک دامنه اولين گام براي حضور در وب است. هم اکنون براي ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنيد.

  ثبت دامنه (Domain Registration) اولين گام براي حضور در شبکه جهاني وب است. اين گام حساسيت هاي خاص خود را نيز داراست. نام دامنه  در صورتيکه معني دار، مرتبط و متناسب با کاربري وب سايت شما انتخاب شود، راحت تر به خاطر سپرده مي شود و مراجعه دوباره به وب سايت شما را تسهيل مي کند؛ بنابراين در انتخاب نام دامنه خود دقت کنيد.
  ثبت دامنه

  Top Level

  1 Year

  2 Years

  3 Years

  5 Years

  10 Years

  .com, .net, .org

  120,000

  220,000

  330,000

  550,000

  1,090,000

  .BIZ

  120,000

  230,000

  350,000

  580,000

  1,120,000

  .INFO

  120,000

  240,000

  360,000

  58000

  1,250,000

  .CC

  300,000

  600,000

  900,000

  1,500,000

  1,500,000

  .TV

  400,000

  800,000

  1,200,000

  2,000,000

  4,000,000

  .IR

  10,000

  ---

  ----

  400,000

  ---

  ac.ir, co.ir, ...

  100,000

  ---

  ---

  300,000

  ---